skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

פיצוי החזר הוצאות בעקבות משבר נגיף הקורונה – פעימה שלישית

אושרו תקנות שעת חירום ,הפעימה השלישית המתייחסות לפיצוי עצמאים, חברות ומוסדות ציבור.

ניתן יהיה להגיש החל מ- 12/05/20 ועד 10/08/20.

 להלן דברי הסבר ועיקרי הדברים מתוך התקנות:

דברי ההסבר בנוגע למענק יחולקו לשלוש:

 1. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019.
 2. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ₪ ועד 1,500,00 ₪ בשנת 2019.
 3. מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 1,500,001 ₪ ועד 20 מיליון ₪ בשנת 2019.

בדומה למענק בפעימה הראשונה, גם המענק בפעימה השנייה חייב בתשלום מס הכנסה אך

אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף.

עסקים הזכאים למענק בפעימה השלישית חייבים לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. מחזור העסקאות לשנת 2019 היה לפחות 18,000 ₪.
 2. בחודשים מרץ עד אפריל 2020 (מחזור של חודשיים) , תהא ירידה במחזור העסקאות של – 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד ( מרץ עד אפריל 2019) – יש להצהיר על ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות במועד הגשת המענק.
 3. העסק ניהל ספרי חשבונות כחוק בשנת 2019 ולא נפסלו ספריה לשנה זו

נדגיש כי:

 • מחזור עסקאות משמעותו מחזור לפני מע"מ.
 • בדיקת הירידה במחזור המכירות צריכה לקחת בחשבון נטרול עסקאות הוניות ונטרול חשבוניות עצמיות בהתאם לסעיפי 20 ו-21 לחוק מע"מ.
 • חישוב מחזור העסאות בעסק חדש- יילקח המחזור הממוצע (ללא חודשים עם מחזור אפס), מיום פתיחת העסק בשנת 2019 עד ליום 29/02/20 מוכפל ב -2 .

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019:

מענק זה יועבר לעסקים יחד עם הפעימה השנייה

גובה המענק:

מחזור שנתי בין 18,000-100,000 ₪  יקבל 700 ₪

מחזור שנתי בין 100,001-200,000 ₪  יקבל 1,875 ₪

מחזור שנתי בין 200,001-300,000 יקבל 3,025 ₪

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ₪ ועד 1,500,00 ₪ בשנת 2019

בקבוצה זו יתקבל מענק הנע בין 3% ועד ל- 15% מהמחזור לחודשים מרץ אפריל 2019. המענק תלוי בגובה ירידת מחזור העסקאות בחודשים אלו לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לסיכום ופשטות מצורפת הטבלה המסכמת הבאה:

ירידה מחזור 25% ועד 40%: יקבל מענק של 3% ממחזור  מרץ אפריל 2019.

ירידה מחזור 41% ועד 60%: יקבל מענק של 6% ממחזור  מרץ אפריל 2019.

ירידה מחזור 61% ועד 80%: יקבל מענק של 10.5% ממחזור  מרץ אפריל 2019.

ירידה מחזור 61% ועד 80%: יקבל מענק של 15% ממחזור  מרץ אפריל 2019.

מענק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ בשנת 2019

בקבוצה זו חישוב המענק יתבסס על הסכום בו ירד מחזור עסקאות לחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 90% מסה"כ התשומות השנתיות שדווחו למע"מ לשנת 2019 תוך התחשבות בחיסכון העלויות כתוצאה מיציאת העובדים לחל"ת.

תקרת הפיצוי תעמוד עד לסך של 400,000 ₪.

ירידה מחזור 25% ועד 40%: יקבל מענק של 10% ממחזור  מרץ אפריל 2019 כפול מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

ירידה מחזור 41% ועד 60%: יקבל מענק של 20% ממחזור  מרץ אפריל 2019 כפול מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

ירידה מחזור 61% ועד 80%: יקבל מענק של 35% ממחזור  מרץ אפריל 2019 כפול מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

ירידה מחזור 61% ועד 80%: יקבל מענק של 50% ממחזור  מרץ אפריל 2019 כפול מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות:

אחת פחות (תשומות שוטפות כפי שדווחו למע"מ בשנת 2019 כפול 90% פלוס הוצאות שכר שנחסכו עקב היציאה לחלת) חלקי מחזור שנתי 2019

–         1

הוצאות שכר + (תשומות שוטפות שוודחו למע"מ בשנת 2019) * 0.9            

נחסכות

מחזור שנת 2019

מענק למלכ"ר זכאי

מלכ"ר זכאי נדרש לצרף לבקשתו המקוונת אישורי רואה חשבון הבאים:

 1. אישור המאשר את גובה המחזור ממכירת שירותים או מוצרים לתקופת הבסיס ולתקופת המענק.
 2. אישור המאשר את סך התשומות השוטפות ממכירת שירותים או מוצרים לשנת 2018.
 3. אישור המאשר את מחזור העסקאות ממכירת שירותים או מוצרים לשנת 2018.
 4. דוחות כספיים לשנת 2018.

לעסקים בעלי מחזור עסקאות מעל 1.5 מיליון ₪ בשנת 2019 :

ניתן להגיש לבד את הבקשה תוך קבלת נתונים ממשרדנו, או לחילופין שמשרדנו יגיש את הבקשה לקבלת המענק בתוספת עלות נפרדת.

Back To Top
צרו עמנו קשר