skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה בעקבות משבר נגיף הקורונה – פעימה שניה

אושרו תקנות שעת חירום ,הפעימה השנייה המתייחסות למענק סיוע לעצמאים, ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים (על מנת לפשט, חולק ההסבר לני סוגי הזכאים). להלן דברי הסבר ועיקרי הדברים מתוך התקנות:

דברי ההסבר בנוגע למענק יחולקו לשניים:

1.מענק המיועד לעצמאים

2.מענק המיועד לבעלי חברות (לשכירים בעלי שליטה).

בדומה למענק בפעימה הראשונה, גם המענק בפעימה השנייה חייב בתשלום מס הכנסה אך

אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף.

מענק המיועד לעצמאים:

עצמאים הזכאים למענק בפעימה השנייה חייבים לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד.
 2. מלאו לבעל העסק 20 שנה לפחות בשנת 2019.
 3. העסק היה פעיל ביום 29/02/20 – יש להצהיר על כך במועד הגשת המענק.
 4. בחודשים מרץ עד יוני 2020 (מחזור של 4 חודשים) , תהא ירידה במחזור העסקאות של כ – 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד ( מרץ עד יוני 2019) – יש להעריך את מחזור העסקאות הכולל במרץ עד יוני 2020 ולהצהיר על  כך שתהא ירידה של כ – 25% לפחות במחזור העסקאות במועד הגשת המענק.
 5. סך ההכנסה החייבת והפטורה בשנת 2018 לא עלתה על 1 מיליון ₪.(הכנסה חייבת ופטורה כוללת פרט להכנסה מעסק גם שכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות וכדומה לפני קיזוז הפסדים. מאידך לא יכללו בחישוב ההכנסה הכנסות משבח  מקרקעין)
 6. הוגש דו"ח לשנת המס 2018 לרשויות המס.
 7. ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש.
 8. העוסק ניהל ספרי חשבונות בשנת 2018 ולא נפסלו ספריו לשנה זו.
 9. העסק נפתח לפני 1 באוקטובר 2019.

חשוב!!!

חלק מהתנאים לקבלת המענק הינם הגשת דו"ח לשנת 2018 וכן שההכנסה החודשית הממוצעת לאותה שנה לא פחתה מ – 714 ₪ לחודש. עולות השאלה מה עם העוסקים שפתחו את העסק בשנת 2019 ולא היו חייבים בהגשת דו"ח לשנת 2018???או לכאורה עסקים שהיה להם הפסד בשנת 2018???

עוסקים אלו חייבים לעמוד בכל  התנאים הבאים:

 1. העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד.
 2. מלאו לבעל העסק 20 שנה לפחות בשנת 2019.
 3. העסק היה פעיל ביום 29/02/20 – יש להצהיר על כך במועד הגשת המענק.
 4. בחודשים מרץ עד יוני 2020 (מחזור של 4 חודשים) , תהא ירידה במחזור העסקאות של כ – 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד ( מרץ עד יוני 2019) – יש להעריך את מחזור העסקאות הכולל במרץ עד יוני 2020 ולהצהיר על  כך שתהא ירידה של כ – 25% לפחות במחזור העסקאות במועד הגשת המענק.

מי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/3/2019 יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29/2/2020 , מוכפל ב-4.

 • סך הכנסתו החייבת והפטורה בשנת 2019 לא עלתה על 1 מיליון ₪.(הכנסה חייבת ופטורה כוללת פרט להכנסה מעסק גם שכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות וכדומה לפני קיזוז הפסדים, מאידך לא יכללו בחישוב ההכנסה הכנסות משבח  מקרקעין)
 • ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2019 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש.
 • העסק נפתח לפני 1 באוקטובר 2019.

גובה המענק לעצמאים בפעימה השנייה :

ובכן, לאחר שעמדנו בכל התנאים הנ"ל מה גובה המענק שנקבל?

 1. עוסקים שפתחו את עסקם בשנת 2018 ולפני, ודיווחו על רווח בשנת 2018 יזוכו ב-70% מההכנסה הממוצעת החודשית על פי תוצאות דו"ח 2018 עד תקרה של 10,500 ₪.
 2. עוסקים שפתחו את עסקם בשנת 2019 ועד 1 באוקטובר לאותה שנה, או לחילופין בשנת 2018 דיווחו על הפסד יזוכו ב-70% מההכנסה הממוצעת החודשית על פי תוצאות דו"ח 2019 עד תקרה של 10,500 ₪ ,זאת בתנאי שהוגש דו"ח 2019 עד לתאריך 12 ביולי 2020.

לעוסק שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק היתה מעל 40,000 ₪ ועד 83,000 ₪ יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחתו 17.3 אגורות.

דוגמא:

עוסק  שעמד בכל הקריטריונים ושהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 15,000 ₪ בחודש, יקבל את הפיצוי המקסימלי של המענק בסך של 10,500 ₪, ואילו מי שהכנסתו החודשית מעסק ומשלח יד ברוטו הייתה 12,000 ₪ בלבד, יהיה זכאי למענק בסך של 8,400 ₪ בלבד.

תוספת ל"עסק קטן" :

עסקים קטנים בעלי מחזור חודשי שנע בין 1,500 ל- 25,000 ₪ ממוצע לשנת 2019, יקבלו תוספת מענק אשר מחושב בהתאם למחזור החודשי הממוצע בשנת 2019:

מחזור 1,500 – 8,333 יקבל 700 ₪ תוספת לחודש

מחזור 8,334 – 16,667 יקבל 1,875 ₪ תוספת לחודש

מחזור 16,668 – 25,000 יקבל 3,025 ₪ תוספת לחודש

התנאי הבסיסי לקבלת גם מענק זה היא כי מחזור ההכנסות לתקופה 3-4/2020 יקטן לפחות ב 25% בהשוואה  לתקופה המקבילה אשתקד.

מענק המיועד לבעלי חברות (שכירים בעלי שליטה):

שכירים בעלי שליטה הזכאים למענק בפעימה השנייה חייבים לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. מוגדרים בביטוח לאומי כבעלי שליטה ולכן נמנעה מהם הזכות לקבלת אבטלה.
 2. גיל בעל השליטה מלאו לו – 20 שנה לפחות בשנת 2019.
 3. מחזיק/ה במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר.
 4. קיבלו שכר בחברה בהם הם בעלי שליטה בששת החודשים שקדמו למרץ 2020.
 5. סך הכנסתה החייבת של החברה כשהוא מוכפלת בשיעור האחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל השליטה (לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכדומה) אינו עולה על 1 מיליון ₪ בשנת 2018 . הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.

דוגמא מספרית לעניין סעיף 5:

יוסי מחזיק ב- 25% ממניות חברת "יוסי קבלנים בע"מ" הכנסתה החייבת של החברה בשנת 2018   הייתה 1,600,000 ₪ ושכר העבודה ברוטו של יוסי הוא 300,000 ₪ והכנסה משכר דירה 100,000 ₪.

חישוב ההכנסה הכולל של יוסי ב- 2018 :

ההכנסה היחסית של החברה המיוחסת ליוסי –   25%*1,600,000=     400,000 ₪

ההכנסה ממשכורת ברוטו של יוסי  –                                               300,000 ₪

הכנסה משכר דירה –                                                                      100,000 ₪

סה"כ הכנסה                                                                                800,000 ₪

הכנסתו של יוסי נמוכה מתקרת 1 מיליון ולכן הינו עומד בתנאי הזכאות.

 • הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪.
 • הוגש דו"ח לשנת המס 2018 לרשויות המס.
 • מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ יוני – 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019.
 • החברה החלה את פעילותה לפני 1 באוקטובר 2019.
 • החברה ניהלה ספרי חשבונות כחוק בשנת 2018 ולא נפסלו ספריה לשנה זו.

חשוב!!!

חלק מהתנאים לקבלת המענק הינם הגשת דו"ח לשנת 2018 וכן שהכנסת העבודה החודשית הממוצעת לאותה שנה לא פחתה מ – 714 ₪ לחודש. עולות השאלה מה עם חברות שהחלו את פעילותן בשנת 2019 ולא היו חייבים בהגשת דו"ח לשנת 2018 ולא נמשך שכר לבעל המניות?

שכירים בעלי שליטה  אלו חייבים לעמוד בכל  התנאים הבאים:

 1. מוגדרים בביטוח לאומי כבעלי שליטה ולכן נמנעה מהם הזכות לקבלת אבטלה.
 2. גיל בעל השליטה מלאו לו – 20 שנה לפחות בשנת 2019.
 3. מחזיק/ה במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר.
 4. קיבלו שכר בחברה בהם הם בעלי שליטה בששת החודשים שקדמו למרץ 2020.
 5. סך הכנסתה החייבת של החברה כשהוא מוכפלת בשיעור האחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל השליטה (לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכדומה) אינו עולה על 1 מיליון ₪ בשנת 2019 . הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.

דוגמא מספרית לעניין סעיף 5:

יוסי מחזיק ב- 25% ממניות חברת "יוסי קבלנים בע"מ" הכנסתה החייבת של החברה בשנת 2019 הייתה 1,600,000 ₪ ושכר העבודה ברוטו של יוסי הוא 300,000 ₪ והכנסה משכר דירה 100,000 ₪.

חישוב ההכנסה הכולל של יוסי ב- 2019 :

ההכנסה היחסית של החברה המיוחסת ליוסי –   25%*1,600,000=     400,000 ₪

ההכנסה ממשכורת ברוטו של יוסי  –                                               300,000 ₪

הכנסה משכר דירה –                                                                      100,000 ₪

סה"כ הכנסה                                                                                800,000 ₪

הכנסתו של יוסי נמוכה מתקרת 1 מיליון ולכן הינו עומד בתנאי הזכאות.

 • הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה מתחילת פעילותה של החברה לא פחתה מ- 714 ₪.
 • מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בחודשים מרץ יוני – 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019.

חברה שהתחילה את פעילותה לאחר 1/3/2019 יחושב המחזור שלה לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת פעילות החברה ועד 29/2/2020 , מוכפל ב-4.

 • החברה ניהלה ספרי חשבונות כחוק בשנת 2019 ולא נפסלו ספריה לשנה זו.
 • החברה החלה את פעילותה לפני 1 באוקטובר 2019.
Back To Top
צרו עמנו קשר