skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
חוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב-1 לחודש ינואר 2019. במסגרתו של החוק, חלים הגבלים על עסקאות במזומן ובשיקים מתוך הבנה כי ישנו קשר הדוק בין תופעות של הלבנת הון לבין שימוש במזומן, שהוא בעל מאפיינים ההופכים אותו קלים יותר למסחר בלתי חוקי – הכסף המזומן הוא אנונימי, אינו מתועד כפעולה באופן אוטומטי (לעומת העברות בנקאיות וכרטיס אשראי) וניתן לפעול איתו רחוק מעיניהן של רשויות אכיפת החוק.

הגבלות על שימוש במזומן

 • אדם שאינו עוסק (אדם פרטי) לא ישלם לעוסק תשלום במזומן אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪, אלא עד 10% מהשווי של העסקה.
 • עוסק (כל בעל עסק, לרבות חברה בע"מ ומלכ"ר) לא יקבל או ישלם במזומן במסגרת עסקו עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪, אלא עד 10% מהשווי של העסקה.
 • אדם שאינו עוסק לא ישלם או יקבל מאדם אחר (שאינו עוסק) תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
 • עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
 • אדם לא ישלם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כהלוואה או כתרומה (למעט ביחס להלוואה שניתנת מגוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
 • אדם לא ישלם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

דוגמאות:

אדם פרטי קונה מחברת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מכשיר בשווי 15,000 ₪. בגלל שמחיר העסקה עולה על 11,000 ₪, יוכל לשלם במזומן רק עד 10% מהשווי שלה. כלומר, 1,500 ₪ במזומן, והיתר בשיק, כרטיס אשראי וכדומה.

אדם קונה מסוכנות כלי רכב, רכב שמחירו 130,000 ₪. אמנם בסכומים שעולים על 11,000 ₪ ניתן לשלם עד 10% במזומן, אך במקרה זה 10% יהיו שווים כ-13,000 ₪, וזה מעל הסכום המקסימלי של 11,000 ₪. לכן, יוכל האדם לשלם רק 11,000 ₪ במזומן, והיתר באמצעי תשלום אחר.

אדם אשר רכש כרטיסי טיסה בשווי של 7,000 ₪ (מתחת ל-11,000 ₪) מחברת תיירות, רשאי לשלם את כל הסכום במזומן.

רכישת רכב מאדם שאינו עוסק מוגבלת עד לתקרה של 50,000 ₪ בהתאם למגבלה של עסקאות בין שני אנשים פרטיים.

חיוב עסקים בהחזקת אמצעי תשלום שונים

כדי לאכוף את החוק, שר האוצר רשאי לקבוע כללים המחייבים עוסקים בהחזקת אמצעי תשלום ייעודיים כדוגמת כרטיסי חיוב או אמצעי סליקת כרטיסי אשראי.

הגבלות על שימוש בשיקים

 • עוסק לא יקבל או ייתן "שיק פתוח", ולא משנה סוג התשלום או הסכום: תשלום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • אדם שאינו עוסק לא יקבל תשלום בשיק העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה או כשכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששמו נקוב על השיק כנפרע או כנסב (כלומר, אדם פרטי יכול לקבל שיק פתוח אך בסכום של עד 5,000 ₪).
 • אדם שאינו עוסק לא ייתן לעוסק במסגרת עסקו תשלום בשיק בעבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כמסב.
 • אדם שאינו עוסק לא ייתן למי שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה או כשכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששם מקבל התשלום נקוב על השיק כנפרע או כנסב.
 • אסור להסב שיק ואסור לקבל שיק מוסב ללא ציון שם ות"ז המסב בשיק.
 • על מנת לאכוף סוגיה זו, אסור לבנקים ולמוסדות פיננסיים לפרוע שיקים ששם הנפרע אינו נקוב בהם וכן שיקים מוסבים מעל עשרת אלפים ש"ח אם לא נקובים בשיקים השמות של המסב והנסב ומספר תעודת הזהות של המסב או שהשיק הוסב יותר מפעם אחת.

חובת תיעוד אמצעי התשלום והסכום שהתקבל

בנוסף להגבלות האמורים, ישנה דרישה לתעד את אמצעי התקבול והתשלום. תיעוד אמצעי תקבול יתבצע על ידי רישומו (מזומן, המחאה, כרטיס אשראי וכד') בספרי החשבונות. תיעוד אמצעי תשלום יתבצע באמצעות שמירת קבלה. תיעודם של התקבולים והתשלומים יכללו את כל הפרטים הנחוצים לזיהויים: מזומן – סוג המטבע; המחאה – מספר השיק, שם הבנק ומספר החשבון עליה נמשכה; אשראי – סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק ומספר החשבון.  החל מה-1.7.19, החלה אכיפה בנושא ומתן קנסות ואף מאסר לעוסקים  ולאנשים פרטיים אשר אינם עומדים בחוק.

סנקציות למפרים ועוברים על החוק

נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי לעוסק וקנס לאדם פרטי העובר על החוק.

הסכומים יקבעו בהתאם לסכום ההפרה אם סכום ההפרה עד 25 אלף ₪ הסנקציה צפויה לעמוד על 15%. אם סכום ההפרה 25-50 אלף ₪ צפויה לעמוד על 20% מהסכום ואם סכום ההפרה מעל 50 אלף ₪ תעמוד הסנקציה על 30%.

Back To Top
צרו עמנו קשר