skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
החייבים בניכוי מס במקור

החייבים בניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור מתייחס לחובה החלה על משלם לנכות את סכום המס מהתשלום למוטב ולהעבירו למס הכנסה. חבות המס חלה על מקבל התשלום, אך החובה לניכוי המס חלה על המשלם. הסיבה לניכוי המס מבעוד מועד היא כדי שמס הכנסה יקבל את התשלום המגיע לו מראש, ולא יהיה תלוי באמינותם של העוסקים. סעיפים 162-173 לפקודת מה הכנסה עוסקים בנושא חובת ניכוי מס במקור.

מי הם החייבים בניכוי מס במקור?

חובת ניכוי מס במקור מוטלת על מגוון מוסדות: בתי חולים, קופות חולים, מוסדות כספיים, מוסדות להשכלה גבוהה וגופי המדינה כמו קק"ל, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וביטוח לאומי.

כמו כן, עסקים שונים תלוי בהיקף המחזור השנתי שלהם ובמספר המועסקים.

ישנה חובה לסוגים מסוימים של עסקים ופעילויות לדוגמה עסקים בתחום הבנייה והחשמל המעסיקים קבלני משנה ועוד.

כמובן, כל מעסיק המשלם לעובד, חייב לנכות ממשכורתו של העובד את תשלום המס.

סוגי ההכנסות המחייבים בניכוי מס במקור

הכנסות מעבודה, מענק פרישה, רווחים והכנסות מהגרלות והימורים, היוון קצבאות, הכנסות ממכירה הונית, תשלומי דיבידנד וריבית, דמי שכירות, שכר אמנים ומרצים, שכר דירקטורים, שכר ספורטאים, שכר עבור שירותי משרד, שכר בוחנים, עמלות ביטוח ועוד. שיעור הניכוי משתנה בהתאם למהות התשלום. חשוב לדעת – כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לעסק, נדרש למסור לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי ובהם פירוט של הסכום ששולם והסכום שנוכה.

דוגמאות:

  • מעסיק ינכה ממשכורתו של עובד מס במקור על פי המדרגות המוכרות ויעביר את הסכום ישירות לרשות המיסים.
  • בנק ינכה מס על דיבידנד, במקרה בו בעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך קיבל דיבידנד לחשבונו על ניירות ערך.

לקוח ינכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב לו (זאת במקרה בו הלקוח מוגדר כמי שחייב בניכוי מס במקור מתשלומיו לספקים, ולספק אין פטור מניכוי מס במקור מתשלומים המגיעים לו). לדוגמה, חברת הרצאות המעסיקה מרצים בתצורה של פרילנסרים.

סנקציה עבור אי ניכוי מס במקור

החוק מאפשר למס הכנסה לא להכיר באותה הוצאה אשר עבורה לא נוכה מס במקור

פטור מניכוי מס במקור

ניתן להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור או להפחתת השיעור. בעל עסק שחש כי הסכומים אותם ינכו לו במקור הינם גבוהים משעור המס שעתיד להגיע בסיום שנת המס, יכול לפנות לפקיד שומה או לרואה חשבון על מנת להגיש בקשה להפחתת שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי ולעבוד בצורה של מקדמות או תשלום בסיום השנה על בסיס דו"ח הוצאות והכנסות השנתי.

הגשת בקשה להקטנה או פטור מניכוי חשובה ממספר סיבות, הראשונה שבהם היא תזרימית, אין צורך להוציא היום כספים שלא לצורך על מנת לקבל אותם חזרה עם הגשת הדוח. משרדינו יפעל על מנת לקבל פטור מלא לעסקים אשר צריכים זאת.

סיבה נוספת, מיתוג העסק, עסק עם אחוז ניכוי מס גבוה נתפס מול הלקוחות כעסק חדש או "בעייתי" אל מול רשויות המס.

ישנה חשיבות רבה לבדיקה האם העסק חייב לנכות מס במקור על מנת שההוצאה תוכר ברשויות המס.

אנו מממליצים להתייעץ עם רואי חשבון בתחום על מנת לא להפסיד סכום כסף רב אשר ישולם לרשויות המס שלא לצורך.

Back To Top
צרו עמנו קשר