skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

הצהרת הון

הצהרת הון היא הצהרה בה בעל העסק נדרש להצהיר על הונו ונכסיו. הצהרה ראשונה נדרשת לרוב תוך מספר חודשים עד שנה מפתיחת העסק, וההצהרה השנייה תידרש מספר שנים לאחר מכן.  מטרת הצהרת ההון היא לבדוק את השינויים שחלו במהלך השנים בהונו של בעל העסק בפועל, אל מול דיווחי ההכנסות השוטפות של העסק במהלך שנים אלו. והאם הגידול בהון בפועל  בין שתי ההצהרות משקף את ההכנסות שדווחו לרשות המיסים באותן שנים. מסיבה זו, הצהרת ההון הראשונה חשובה וקריטית, היא הבסיס להצהרות שיבואו אחריה. חוסר מקצועיות בהכנת הצהרת ההון, כגון השמטה של ציון נכס כלשהו, יוכל לגרום לבעיות מול רשויות המס כאשר נכס זה יוצהר בהצהרת ההון השנייה.

לאחר הכנת הצהרת ההון על ידי רואה החשבון, היא מוגשת למס הכנסה ושם נבדקת בזכוכית מגדלת.

מי נדרש למלא הצהרת הון ומתי?

דרישה להצהרת הון נשלחת לבעל עסק אחת למספר שנים. ההצהרה הראשונה תהיה לרוב מספר חודשים מרגע פתיחת התיק ברשויות המס, וההצהרה הבאה, לרוב לאחר 5 עד 10 שנים. במקרים בהם מדובר בעסקים גדולים הנמצאים בתוכנית העבודה של מס הכנסה, הדרישה להגשת הצהרת ההון תהא אחת לשנתיים-שלוש.

חובת הגשת ההצהרה היא תוך 120 יום מהיום בו היא נשלחה בדואר. אם אתם עובדים עם רואה חשבון, הוא ידאג לעדכן אתכם כיוון שההודעה הרלוונטית תגיע אליו קודם. אדם שאינו מגיש הצהרת הון עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית וכל חודש עיכוב בהגשה יגרור קנס כספי של מאות שקלים.

מה כוללת הצהרת הון?

הצהרת הון כוללת את כל הנכסים, ההון וההתחייבות של בעל העסק, בן/בת הזוג של בעל/ת העסק וכן ילדיהם עד לגיל 18. הדיווח מחולק ל-2 חלקים: הון, נכסים והתחייבויות הקשורות לעסק, והון, נכסים והתחייבויות הקשורות אליכם באופן אישי. ישנה חשיבות גבוהה לשמירת מסמכים מהותיים, כדוגמת צו ירושה וכדומה על מנת שישמשו כהסבר לגידול בהון שאינו הגיע מהכנסות העסק המדווחות.

החשיבות של הגשת הצהרת הון בעזרת משרד רואי חשבון

הצהרת ההון נבדקת על ידי רשויות המס בהשוואה לדוחות השנתיים המוגשים, בניכוי המס הנובע מהם. כאשר נוצרים הפרשים משמעותיים, שאינם מוסברים, בין ההצהרות, וזאת לאחר שנלקחו בחשבון הוצאות מחיה וכדומה, תעלה הטענה לקיומן של הכנסות שלא דווחו ומס הכנסה יתבע תשלום מס נוסף. במקרים מסוימים וחריגים הליך זה אינו יסתיים בחבות מס נוספת אלא בצעדים מרחיקי לכת כמו מעצר או עבודות שירות בגין העלמת מס. משום כך, החשיבות של הגשת הצהרת הון בעזרת משרד רואי חשבון היא רבה. בנוסף, טופס הצהרת ההון הוא טופס מורכב מאוד, ולא תמיד דברי ההסבר המקדימים כל סעיף מנוסחים בבהירות מקסימלית ולכן גם ניתנים לפרשנות שעלולה לעלות ביוקר.

שירות הגשת הצהרת הון במשרד עמירה אשבל רואה חשבון

אנו במשרד עמירה אשבל רואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בהגשת דוחות הצהרת הון למגוון גדול של בעלי עסקים. ביצוע הגשת הצהרת הון באופן מקצועי ואמין על ידי רואי חשבון מנוסים הוא ערובה להמשך פעילות תקינה של העסק ולהימנעות מסיבוכים מול רשויות המס בישראל.

Back To Top
צרו עמנו קשר