skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

הכנה והגשת דוחות אישיים

דו"ח אישי נדרשים להגיש בעלי עסקים ובמקרים מסוימים גם שכירים, ובו יצוינו ההכנסות וההוצאות שלהם בשנת המס.

מי מחויב בהגשת דו"ח אישי?

את הדו"ח נדרשים להגיש עצמאים בעלי מניות מהותיים בחברות, שכירים בעלי הכנסה גבוהה וכן שכירים שביקשו לבצע פריסה להכנסה מסוימת. יחיד שהוא בעל עסק קטן והכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ₪, רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר.

מה כולל הדו"ח האישי

הדו"ח האישי מרכז ומפרט את כל ההכנסות וההוצאות באותה שנת המס, של השכיר/בעל העסק ובן/בת זוגו וילדיהם עד גיל 18:

  • דו"ח רווח והפסד – דו"ח המרכז את ההכנסות וההוצאות של העסק ואת יתרת הרווח.
  • דו" התאמה לצרכי מס – זהו דוח המפרט את ההוצאות אשר היו לעסק אך אינן מוכרות לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס, או אשר מוכרות באופן חלקי ואותם יש להוסיף לרווח בדוח רווח והפסד.
  • נספח הוצאות רכב – נספח המפרט את כלי הרכב ששימשו את בעלי העסק, וכן פירוט חישוב ההוצאות המוכרות לצרכי מס.
  • טופס פחת – טופס המפרט את רשימת הציוד הקיים בעסק, את הציוד שנרכש ואת הפחת הנדרש כהוצאה בגין הציוד.

בנוסף להכנסות מהעסק, יש לפרט את כלל ההכנסות נוספות כדוגמת הכנסה מהשכרת דירה, הכנסה מקצבאות, תמלוגים ועוד, ולצידן הוצאות ותשלומים אישיים המוכרים במס – הפקדות בקרן השתלמות, הפקדות לפנסיה, תשלומים למוסד לביטוח לאומי ועוד. לאחר חישוב המס על ההכנסה החייבת, יחושבו נקודות הזיכוי המגיעות לאזרח על פי הסטטוס שלו ומצבו האישי.

למה כדאי להגיש דו"ח אישי בייצוג של רואה חשבון?

הגשת דו"ח אישי היא פעולה מחויבת על פי חוק. יחד עם היותה הכרחית, מדובר בדו"ח מעמיק, מפורט ומלא בפרטים קטנים ובחישובים של מגוון משתנים. בעל עסק או שכיר אשר לא ידע לחשב נכון את כלל המשתנים ולהכיר את פקודות מס הכנסה על בוריין, עלול לשגות בהכנת הדו"ח וכתוצאה מכך לגזור על עצמו תשלום מס גבוה שלא לצורך. מנגד, דו"ח שנתי שאינו מספר את הכל, בין אם נעשה בכוונת תחילה או כתוצאה משגיאה בחישובים, יצוף בשלב כזה או אחר על פני המים במהלך ביקורות תקופתיות, הצהרות הון ועוד.

הגשת דו"חות אישיים במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

עמירה אשבל – משרד רואי חשבון מלווה עצמאים ושכירים בתהליך הגשת הדו"חות למס הכנסה – משלב הכנת הדו"ח, הגשתו לרשויות ובמידת הצורך נוכחות בדיוני שומות בכלל רשויות המס, כל זאת תוך מקצועיות, קפדנות וברמת שירות גבוהה.

Back To Top
צרו עמנו קשר