skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

ביקורת דו"חות שנתיים

חברות ועמותות נדרשות להעביר דו"חות כספיים מבוקרים לגופים שונים. החובה החוקית להגשת דו"חות אלה נובעת מצורך בשקיפות המידע לשימושם של בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס ועוד. הדו"חות הכספיים של החברה כוללים מאזן המציג את מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה; דו"ח רווח והפסד המציג את התוצאות הכספיות של פעילות החברה בשנה שנסתיימה; דו"ח אודות תזרים המזומנים המציג את תנועת המזומנים של החברה מפעילות שוטפת, מפעילות מימון וכן מפעילות השקעה ודו"ח אודות שינויים בהון העצמי המציג את השינויים שחלו בהון העצמי של החברה בשנה שנסתיימה. דוחות אלו מתקבלים רק לאחר חוות דעתו של רואה חשבון  מבקר .

ביקורת דו"חות כספיים

על פי החוק, במדינת ישראל מחויבת כל חברה בע"מ, כל אגודה שיתופית וכל עמותה להעמיד את דו"חותיה הכספיים לביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון מבקר. רואה החשבון נותן את חוות דעתו, בין היתר, על עריכה נכונה של הדו"חות בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ועל כך שהדו"חות הכספיים משקפים נאותה את מצבה הכספי של החברה. באמצעות דגימות ואימות הנתונים, נותן רואה החשבון את חוות דעתו על נכונות  המידע. התהליך הינו מורכב, ומשכו תלוי בגודלה של החברה. לרוב, ינוע תהליך ביקורת הדו"חות הכספיים בין מספר ימים למספר שבועות. בנוסף לעניין החוק, שמטיל חובה על ביקורת דו"חות כספיים על ידי רואה חשבון, לחברות ועמותות, ישנו אינטרס ברור לקבל תמונת מצב אמיתית אודות מצבו הפיננסי של הארגון במטרה להתייעל ולמצות את הפוטנציאל הרווחי שלו.

מבנה ותהליך הביקורת

  • תהליך הביקורת כולל תחילה חתימה על מכתב התקשרות מול לקוח משרדנו והיכרות מעמיקה עם הגוף המבוקר וסביבתו – חברי הנהלה, אסטרטגיה, ניהול סיכונים, יעדים ועוד
  • תכנון תוכנית הביקורת, הכוללת את אופי ופירוט הנושאים הנבדקים, כולל טכניקות בדיקה, היקפן ומסגרות הזמן.
  • ביצוע תוכנית הביקורת על ידי דגימה של פעולות חשבונאיות ומסמכים (חשבוניות, המחאות, הסכמים וחוזים, ספירת מלאי ועוד) לווידוא אמיתות המידע.
  • תיקון ליקויים ככל שמתגלים במהלך הבדיקה.
  • סיום הביקורת וחתימת הנהלת החברה על הדו"חות הכספיים וצירוף של חוות דעת רואה החשבון המבקר לדו"חות הכספיים.

שירות ביקורת דו"חות כספיים במשרד עמירה אשבל רואה חשבון

אנו במשרד עמירה אשבל רואי חשבון מעניקים שירות ביקורת וסקירה של דו"חות כספיים למגוון גדול של חברות ועמותות. השירות הינו מקיף ומקצועי, ומתבסס על היכרות מעמיקה של הארגון ושל הסביבה בה הוא פועל. במשרדנו אנו מקפידים:

  • לערוך בדיקה בסטנדרטים מקצועיים ביותר
  • ללוות את צוות ההנהלה במתן הסברים ושקיפות התהליך
  • לכלול בדיקות המתמקדות בפעילויות הקריטיות לארגון
  • לשמור על אותו הצוות המבקר משנה לשנה, ככל שניתן, במטרה ליצור אחידות ולשמור על המשכיות
  • למזער את הפגיעה בשגרה היומית של החברה / העמותה במהלך תקופת הביקורת

ביצוע ביקורת דו"חות כספיים באופן אמין ומקצועי, יאפשר לחברה / לעמותה להמשיך לפעול בראש שקט ובידיעה שהתחומים האמונים על רואה החשבון הינם מסודרים, מוסדרים ונעשים בקפידה ובהתאם לחוק.

Back To Top
צרו עמנו קשר