skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא דו"ח המראה את מצב חשבון הבנק של העסק בהסתכלות עתידית. ישנם עסקים שמבצעים תזרים מזומנים על בסיס יומי, שבועי או חודשי – הכל תלוי בהיקף העבודה של העסק, בסוג העסק ובאופן קבלת והוצאת הכספים מהעסק. המטרה בתזרים המזומנים היא לצפות מהלכים פיננסיים. החל מעמידה במסגרות אשראי בשוטף ועד עצירת המפולת, מבחינה תזרימית, כשזו מתקרבת. דו"ח תזרים המזומנים יכלול תחזית של כניסות ויציאות של כספים כגון: הכנסות, תשלומים לספקים, הלוואות והחזרי הלוואה.

מהי החשיבות של תזרים מזומנים?

גם עסקים אשר כביכול רווחיים על הנייר, עלולים להיכנס למצב של חדלות פירעון. איך זה קורה? בואו נראה דוגמה. עסק המוכר סחורה בעלות של 70 ₪ ליחידה, כאשר הוא קונה אותה ב-60 ₪  ליחידה(לצורך ההדגמה – לחברה אין עוד הוצאות אחרות), ירוויח ממכירה כ-10 ₪. החברה מאפשרת ללקוחותיה שהזמינו את הפריט לשלם באשראי של 90 יום, אך לספק היא נדרשת לשלם במזומן ובמקום. בתהליך זה, למרות שהחברה רווחית, ניתן לראות שהיא אינה יכולה להמשיך לפעול ללא אשראי נוסף, מכיוון שאין לה כרגע איך לשלם לספקים שלה. כל זאת, למרות דו"חות רווח והפסד נפלאים. במידה ותהליך זה, הקרוי תזרים מזומנים שלילי, יחזור על עצמו – החברה תקרוס ותפשוט את הרגל. מצב זה, של חוסר היכולת לשלם, הינה התנהלות לקויה בהיבט תזרים המזומנים, והינו שכיח מאוד בעסקים קטנים וגדולים כאחד.

תזרים מזומנים הוא הערובה להצלחת העסק

נכון, על הצלחה של עסק משפיעים מרכיבים רבים, אך תזרים מזומנים הוא מהמכריעים. אי ניהול נכון של תזרים מזומנים עלול להביא למצב בו העסק לא מצליח לכבד את התחייבויותיו לספקים, ללקוחות, לעובדים ולגופים פיננסיים. השלב בו עסק נדרש להחליט מי מקבל כסף קודם – הבנק, חברות האשראי, העובדים, הספקים או הלקוחות הוא מצב אנוש. ניהול תזרים מזומנים הופך את העסק ל"בריא יותר", אשר באמצעותו ניתן לייצר הכנסות גבוהות יותר וכן לצפות מועד רכישות ציוד בכל נקודת זמן כאשר זה מתאפשר מבחינת התזרים.

הסעיפים המרכיבים את הדו"ח

את הדו"ח ניתן לחלק ל-3: מזומנים מפעילות שוטפת כדוגמת הכנסות, קניות, הוצאות הנהלה והוצאות כלליות אחרות; מזומנים מפעילות השקעה שביצענו בעסק כדוגמת ציוד, מכונות, רכב, השקעות פיננסיות וכד' – שימו לב שהוצאות אלה נחשבות השקעה כי מטרתן לאפשר המשך עבודה רציפה;  מזומנים מפעילות מימון – תזרים מזומנים הנובע מהוצאות מימון של העסק כדוגמת החזר הלוואות וריביות.

הכנת תזרים מזומנים במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

יצירה וניהול של דו"ח תזרים מזומנים, בעיקר כאשר מדובר בחברה גדולה, עשויה להיות מאתגרת וסבוכה ולא לשקף תמונת מצב אמיתית ומלאה. אנו מציעים להכין עבורכם דו"ח תזרים מזומנים עתידי, המבוצע באופן מוקפד וברור להבנה.

  • היכרות עם החברה – הכנת הדו"ח כרוכה בהיכרות עם החברה ועם התנהלות התשלומים והתקבולים שלה על פני מספר חודשים (כחודשיים-שלושה) טרם הכנת הדו"ח.
  • הכנת הדו"ח – אנו בונים את הדו"ח המציג את התזרים העתידי של העסק בשיתוף אתכם.
  • עדכון הדו"ח על בסיס שוטף – אנו מעדכנים את הדו"ח ומציגים אותו לעוסק אחת ליום, לשבוע או לחודש – בהתאם לצורך.
Back To Top
צרו עמנו קשר