skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

הנחיות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל”ת)

לאור “משבר הקורונה”, להלן הנחיות באשר לאפשרות הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל”ת)

אנו מדגישים כי יש לשים לב שהוצאה לחל”ת כפופה להסכמה של העובד. במידה והעובד אינו מוכן לצאת לחל”ת, יש לקיים הליך שימוע לקראת אפשרות פיטורים.

שימת ליבכם, שאם תקופת החל”ת הינה לתקופה של 30 ימים ומעלה, תתכן אפשרות לזכאות של העובד לקבלת דמי אבטלה.

· אם העובד אינו מקבל דמי אבטלה, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ועל חשבונו ב-2 החודשים הקלנדריים המלאים שבהם העובד שוהה בחל”ת.

· התשלום שעל המעסיק להעביר בכל אחד משני החודשים הראשונים הוא בסך של 348 ש”ח (6.57% משכר המינימום, נכון להיום). המעסיק רשאי לנכות את הסכומים ששילם מתשלומים עתידיים שמגיעים לעובד.

· התשלום הוא רק על 2 חודשים קלנדריים מלאים שבהם העובד שהה בחופשה ללא תשלום. אם הוא עבד בחלק מחודש מסוים, דמי הביטוח הלאומי ינוכו משכרו.        

·  אם תקופת החל”ת נמשכת יותר מ-2 חודשים קלנדריים מלאים, על העובד לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי החל מהחודש השלישי. למידע על הסכומים שיש לשלם ראו דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר בחופשה ללא תשלום.

כמובן שכל ההנחיות שלעיל, כפופות לשינויים ולנסיבות המתעדכנות תדיר ויש לקחת זאת בחשבון.

אנו מזכירים כי בעל שליטה אינו זכאי לדמי אבטלה, לא בחל”ת ולא בפיטורין.

מצ”ב מכתב הצהרה על חופשה ללא תשלום ואישור מעסיק לתקופת עיסוק שיש להגיש לביטוח לאומי.

אנו ממליצים גם להחתים את העובד על אישורו ליציאה לחופשה ללא תשלום. 

מצ”ב קישור להגשת תביעה באופן מקוון:

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/unemployment_forms/Pages/Fill1500.aspx

מצ”ב קישור להתייצבות און ליין במשרד התעסוקה:

https://www.taasuka.gov.il/he/pages/registertolishka.aspx

אנו משרד רואי חשבון ולא משרד עורכי דין – אין מדובר במתן יעוץ משפטי.

Back To Top
צרו עמנו קשר