skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

דוחות ואישורים מיוחדים

אישורים מיוחדים נדרשים מעת לעת עבור עסקים מכל סוגי ההתאגדויות. לא פעם, גופים שונים כדוגמת משרדי ממשלה, מוסדות בנקאיים וגופים מוניציפליים מבקשים לקבל אישורי רואה חשבון. בשל האחריות המקצועית המוטלת על כתפי רואי החשבון בכל הקשור למתן אישורים מיוחדים, נקבעו כללים מקצועיים שמטרתם תיאום ציפיות בין מקבל האישור אל מול הבדיקות המדגמיות בהן נוקט רואה החשבון לצורך הנפקת האישור המבוקש.

חוות דעת רואה חשבון על דו"חות

בנוסף לאישורים מיוחדים, עסקים רבים נדרשים לדוחות מיוחדים של רואה חשבון. במקרה זה, הלקוח יהיה זה שמכין, עורך וחותם על הדו"ח, ורואה החשבון חווה את חוות דעתו עליו. חוות הדעת נדרשת להיות מנוסחת בהתאם לכלליים המקצועיים החלים על רואי חשבון, כולל ציון אופי הבדיקות המדגמיות שנעשו, לרבות ציון העובדה שמדובר בבדיקות מדגמיות.

באילו מקרים לקוח יידרש לדוחות ואישורים מיוחדים?

להלן כמה סוגי אישורים מיוחדים הנדרשים מעסקים:

אישור לצורך בקשות אשראי מבנקים, לעורך דין לצורך ביסוס טענה משפטית, לספק נותן שירות כתנאי להתקשרות, למפרסמי מכרזים, לדוחות ביצוע למשרדי ממשלה או למדען הראשי ועד למקרים נוספים כדוגמת הוצאת ויזה לארה"ב וכדומה.

בכל מקרה בו בעל העסק נדרש להציג שקיפות לגבי המתרחש בהיבט הפיננסי בעסק שלו, נכון שיפנה לרואה חשבון.

הנפקת דוחות ואישורים מיוחדים במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

אנו במשרד עמירה אשבל רואי חשבון בעלי ניסיון בהפקת דוחות ואישורים מיוחדים עבור בעלי עסקים, ואף גופים מוניציפליים למגוון של צרכים – גיוס אשראי, השתתפות במכרז ממשלתי, הצטרפות למאגר נותני שירות או ספקים, דוחות ביצוע למשרדי ממשלה ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם, תוך עבודה יעילה, מקצועית ועל פי המקובל בחוק.

Back To Top
צרו עמנו קשר